نفرولوژی

نسخه قابل چاپارسال به دوستان
بخش نفرولوژی با ظرفيت 32 تخت در بخش دکتر رسولي (داخلی كليه مردان) و 32 تخت در بخش شفا (داخلی كليه زنان) به درمان بيماران مبتلا به امراض كليه می پردازد.
اين بخش آموزشی درمانی همچنين با حضور و نظارت اساتيد برجسته اين رشته در امر آموزش و تربيت دستياران تخصصی و فوق تخصصی فعاليت شايان توجهی دارد.
خدمات پيشگيری، تشخيصی و درمانی به صورت فوق تخصصی همگام با آخرين دستاوردهای روز دنيا در حوزه بيماری های داخلی كليه در اين مركز ارائه می گردد. همودياليز و پيوند كليه در صدر فعاليت های مركز قرار دارد.

 

خدمات قابل ارائه

• تشخيص و درمان نارسائي حاد و مزمن کليه
• تشخيص و درمان بيماري هاي گلومرولي
• تشخيص و درمان فشارخون اوليه و ثانويه
• تشخيص و درمان اختلالات الکتروليتي
•دياليز حاد و مزمن
• ساير موارد مرتبط با حوزه نفرولوژي

انگلیسی