خدمات

نسخه قابل چاپارسال به دوستان

مسئول واحد : رضا بابایی

تلفن تماس: 8116570

واحد خدمات دارای 68 نیرو که 3 نفر آنها در مرکز تلفن بصورت 24 ساعت کار و 48 ساعت استراحت مشغول می باشند. که این واحد دستگاههای مخابراتی پارس تلفنکار و اپراتور تلفن مجهز می باشند و وظایف پرسنل تلفنخانه پاسخگویی به مراجعین غیرحضوری (تلفنی) و برقراری ارتباط داخلی و خارجی به نقاط مختلف بیمارستان می باشد.

65 نیروی خدمات (خدمه) میباشند که شرح وظایف آنها بصورت کلی و مرتب در بخشها و قسمتهای مختلف و سرویس ها و دیوار، سقف ها و . . .، نظافت آنها می باشد. خالی کردن زباله ها و بردن آن به ایستگاه زباله پسماند براساس اصول احتیاطات همه جانبه نیز جزء شرح وظایف خدمات میباشد.

کمک در انتقال بیماران به نقاط مختلف اعم از رادیولوژی، سونوگرافی، اتاق عمل، MRI، دیالیز و . . . جزء شرح وظایف پرسنل خدمات این واحد می باشد. پرسنل خدمات در دو شیفت متفاوت روزکار 7 صبح الی 17 و شبکار 17 الی 13 روز بعد مشغول به کار می باشند که زیر نظر مسئول خدمات انجام وظیفه می کنند و کلیه کارهای آنها هر روز نیز بازدید می شود.

دستگاه امحاء زباله که یکنفر به صورت دائم روزکار در آن ایستگاه حضور دارد. تفکیک زباله ها که در بخشها انجام می شود و برچسب جداگانه به آنها زده می شود در این محل زباله های عفونی امحاء گردیده و زباله کمتری به سازمان خدمات موتوری شهرداری داده می شود که به نوع خود از هزینه اضافی نیز جلوگیری می شود.

فارسی