نفرولوژی مردان

نسخه قابل چاپارسال به دوستان

بخش دکتر رسولی

تعداد تخت بستری:       29

تعداد تخت دیالیز:         4

نام رییس بخش  :        آقای دکترعطایی پور

نام سرپرستاربخش:       فرشته  مایلی

نام جانشین       :         سمیه  اسفندیار

تعداد  پرستاران :          18

تعداد کمک بهیار :         4

 تشخیص بیماران  بستری : سندرم نفروتیک  - ESRD     -    CRF  CKD   - تعبیه اکسس جهت دیالیز-  ازوتمی – رابدومیلیز-عفونت کاتتر

تجهیزات موجود در بخش :

پالس اکسی متری     1 دستگاه

EKG                              1 دستگاه مشترک با  بخش شفا

الکتروشوک                       1 دستگاه

پمپ سرنگ                      1 دستگاه

دریپر                              1 دستگاه

تشک مواج                       4 عدد

دستگاه فشار خون              3 عدد

گلوکومتر                         1 عدد

دستگاه دیالیز                   5 دستگاه

ساکشن پرتابل                  ا دستگاه

سیلندر اکسیژن                  2 عدد

جهت دستیابی به دستورالعمل نحوه کارباتجهیزات بخش ،به فایل کاربا تجهیزات ،در شناسنامه بخش رجوع شود

 

خدمات قابل ارائه در بخش دکتررسولی عباتند از: کلیه خدمات آموزشی –مراقبتی-درمانی شامل :

1-بیوپسی :کلیه-پروستات-کبد

2-تعبیه ساب کلاوین(موقت-دائم)

3-تعبیه فیستول-گرافت(پیوند ورید)-گورتکس-کاتتر صفاقی

4-آموزش به بیماران براساس نیازآموزشی هر بیمار

5-دیالیز

6-بن مروآسپیراسیون

جهت دسترسی به خط مشی ها ودستورالعمل های بخش ؛به پورتال (دفترپرستاری-فایل دستورالعملهاوخط مشی) مراجعه شود.

فارسی