دفتر توسعه آموزش بالینی

نسخه قابل چاپارسال به دوستان

 

رئیس دفتر توسعه آموزش دکتر شهرزاد عصاره
کارشناس دفتر توسعه آموزش فرزانه سلیمانی
شماره تماس 8116354

رئیس دفتر توسعه آموزش مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد

وظایف کلی دفتر توسعه آموزش ارتقاء کیفیت آموزش پزشکی از طرق زیر می باشد:

 1. کسب دستور و برنامه کار از معاونت آموزشی و پژوهشی مرکز و ارائه گزارش های 3 ماهه به این معاونت
 2.  مشارکت در تدوین طرح دوره و طرح درس برای گروه های آموزشی
 3.  مشارکت در تدوین مداخلات آموزشی و اصلاح فرآیند های آموزشی
 4.  پایش و ارزشیابی برنامه ها و مداخلات آموزشی
 5.  همکاری در تدوین برنامه های آموزشی در واحد مهارتهای بالینی و پایش و ارزشیابی برنامه ها
 6. سازماندهی، برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر ارتقاء توانمندی های اعضای هیئت علمی
 7. هماهنگی با دفاتر توسعه آموزش دانشگاه
 8. برنامه ریزی در خصوص به روز رسانی کلیه اطلاعات صفحه وب مرکز قسمت معاونت آموزشی و پژوهشی
 9.  مشارکت و همکاری در تهیه فیلم های آموزشی با موضوعات مورد نیاز در مرکز
 10.  جمع آوری و تهیه بانک اطلاعاتی طرح درس ها، طرح دوره ها و برنامه های آموزشی گروه های مختلف
 11.  مکاتبه و پیگیری امور مربوط به پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی آموزش در مرکز با همکاری کلیه گروه های آموزشی
 12. پیگیری دریافت برنامه و گزارش عملکرد آموزشی بخش ها و ارائه گزارش به معاونت آموزشی و پژوهشی
 13.  همکاری با مرکز تحقیقات توسعه بالینی در اجرای پژوهش
 14. راهبری و مشارکت در اجرای استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان های آموزشی
فارسی